Kirjallisuutta

Arolaakso-Ahola, Sari; Hirvonen, Janne kansikuva& Könni, Pirjo (toim. 2014) Etäpeliä ikääntyville. EPI -esiselvityshanke. Lapin AMK:n julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 24/2014.Etäpeliä ikääntyville – EPI -esiselvityshankkeessa selvitettiin, miten ikäihmisille suunnatuilla pelinomaisilla liikuntapalveluilla pystytään ylläpitämään ja edistämään ikäihmisten toimintakykyä sekä lisäämään sosiaalista aktiivisuutta.

Arpola, Tiina ; Kinnunen, Anu & Väisänen, Tarja (toim. 2020): HYVINROBO puhetta ja tekoja robotiikasta Pohjois-Savossa. Savonia ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala. HyvinRobo-projektin tarkoituksena oli tuottaa tietämystä palvelurobotiikan käyttämisestä hoitotyön kansitukena sekä mahdollistaa tutustuminen käytettävissä olevaan teknologiaan.

Tietokone iloksi ja avuksi on usean julkisyhteisön yhdessätuottama erinomainen perusopas tietokoneen käyttöön.

Erkkilä, Johanna (2015): Ikäihmiset tietoteknisinä vasta-alkajina. Pro gradu -tutkielma Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikössä.

Forsberg, Kristina; Intosalmi, Hennariikka; Nordlund, Marika ja Suhonen, Sirpa (2014): Ikäteknologiasanasto. KÄKÄTE-raportteja 3/2014. Teknologiasanat löytyvät myös TEPA-termipankista sekä Ympäristöministeriön aineistopankista.

Käyttäjälle kätevä teknologia -projektissakansi tuotettu, Kristina Forsbergin kirjoittamaTietokonepiste toimivaksi – opas palvelutaloille ja yhteisöilleesittelee yhteiseen käyttöön tarkoitettujen, ikäihmisille suunnattujen tietokonepisteiden hyviä käytäntöjä ja antaa vinkkejä siitä, mitä asioita kannattaa ottaa huomioon omaa pistettä perustaessa tai ylläpitäessä. (KÄKÄTE-oppaita 6/2013. Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto). Kirjassa on hyvä luettelo kirjoista, verkkosivuista jalinkeistä sivut 32-33.

Helenius, Henry (2015): Palveluiden ja laitteiden kohtaaminen ikäihmisten tietokoneiden viihdekäytössä. Opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden alalla tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Ilmonenkansi Petri & Rahkonen, Pekka (2020): Videoi ja kirjoita iPadillä – ohjeita selkokielellä. Oppimateriaalikeskus Opike. Kierresidottu kirja.

InPromptu-hanke (2020): Osaamiskirja digitaitojen opiskeluun. Selkeä ja kattava tietopaketti digitaalisista perustaidoista, joka helpottaa digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöä. Osaamiskirjassa esitellään yleisesti käytettyjä palveluita (useat ilmaisia). kansiPääpaino on tietokoneella työskentelyssä, mutta suuri osa vinkeistä soveltuu myös täppärien ja mobiililaitteiden käyttöön. Sisältö: Tietokoneen käyttöönotto, Laitteen ja tiedon hallinta, Käyttäjätilit, Tietoturva, Sähköposti ja verkkosivut, Sosiaalinen media, Tekijänoikeudet, Verkkokokoukset, Yhteistyö verkossa, Tiedonhaku verkossa, Kansalaisen verkkopalvelut sekä Seitsemän vinkkiä digiohjaukseen. InPromptu – tukea digiosaamiseen -hanke, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry & Helsingin Työkanava HeTy ry. Päivitettyjä versioita tulee jatkossa tänne.

Jokiranta, Tuula (2014): Tieto- ja viestintätekniikan taitoja ikäihmisille projekti 2012 – 2014. Joen Severin projektin tulokset

Juuri, Nina (2014): ”Kun siihen tottuu, niin se on helpottava tekijä.”Ikäihminen verkkopankin käyttäjänä. Pro gradu-tutkielma Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikössä (Vuorovaikutteinen teknologia).

Kinnunen, Katja (2020): Videovierailuja koronan aikaan – Helsingin kotihoidon asiakkaiden omaisten kokemuksia omaisliittymästä. Opinnäyte Metropolia ammattikorkeakoulun medianomin tutkinnossa (Ylempi AMK).

Laaksonen, Hannele (toim. 2014): Aktivointi-tv® -palvelulla sisältöä ikäihmisten elämään. Vaasan ammattikorkeakoulun julkaisu C19. Abstrakti (13 sivua) Laaksonen, Hannele; Kallio & Suvi Blom, Heidi: Aktivointi-TV® ohjauksen, opetuksen ja oppimisen välineenä ammattikorkeakoulussa. Vaasan ammattikorkeakouluIkäihmiset ja pelit -kansi

Liukkonen, Tapani; Rajala, Julius & Mäkilä, Tuomas (2016): Ikäihmiset & Pelit. Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun yhteinen Tekes-rahoitteinen Gamified solutions in Healthcare -tutkimushanke (2014-2016). Opas kertoo, kuinka järjestetään pelikerhotoimintaan ikäihmisille sekä mitä potentiaalisia hyötyjä siitä seuraa. Oppaassa painotetaan fyysistä ja henkistä kuntoa sekä hauskuutta ja sosiaalisuutta. Lyhyet kuvaukset markkinoilla olevista yleisimmistä pelaamiseen soveltuvista laitteista sekä pelisuosituksia.

Melkas, Helinä; Gustafsson, Christine; Hennala, Lea; Pekkarinen, Satu; Tuisku, Outi; Thommes, Kirsten; A. Hoppe, Julia & Johansson-Pajala, Rose-Marie (2020): Hoivarobotiikka – Perehdyttämisen polkuja käyttäjille ja yhteiskunnalle. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUTLUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports 105.

Muukkonen, Anna & Putkonen, Emmi (2020): Virtuaalimaailmassa tapahtuu: Käsikirja VR-tapahtuman tuotantoon. Metropolia Ammattikorkeakoulu & LAB-ammattikorkeakoulu 2020. (86 sivua)

Myllymäki, Helena (2017): Palvelutalo keinupuistokeskuksen asukkaan ja hänen omaisensa kokemuksia etäläsnäolosta. Opinnäytetyö Satakunnan ammattikorkeakoulun geronomin koulutusohjelmassa.

Netikäs-sarja (Ida-Maria Pankka, Timo Suvanto, Jouni Ahonen), Eläkeliitto & co:

Niemelä, Marita (2020): Onnistu etätuokioissa: Virtuaalisen kulttuuripalvelun opas. Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut. Virtaa! -monitaidehankkeessa kokeiltiin vuorovaikutteisten kulttuuripalveluiden tuottamista koteihin etäyhteyksien välityksellä. Oppaaseen on koottu löytyneitä käytännöllisiä ja helposti omaksuttavia tapoja tuottaa kulttuuripalveluja etäyhteyksien välityksellä kotiin.

RoboApu-hanke: Roboteista apua arkeen. Honkalampi-säätiö. RoboApu-hanke (2017-20) teki robotteja tutuiksi ja selvitti robottien mahdollisuuksia edistää ja tukea osallisuutta, itsemääräämisoikeutta, aktiivisuutta ja elämänhallintaa. Hankkeessa kokeiltiin asumispalveluissa robotteja: valkoinen hylje, kissarobotti lemmikkinä, tunteikas Cozmo, puhuva robotti Nao ja siivousrobotit. Lisäksi toteutettiin virtuaalielämyksiä kaikille.

Ruhberg, Mika (2014): Ikäihmisten haasteet ja ongelmat tietokoneiden käytössä. Opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden alalla tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Röyskö, Heidi (2016): Kohden vuotta 2020 -näkökulmia digitalisaation vaikutuksista ikääntyvien arkeen. Julkaisussa on neljä teemaa: tietoturva, elämää helpottava teknologia, digitaaliset terveyspalvelut ja osallisuus. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Salo, Miikka (2015): Tietoteknisten laitteiden käytön opettaminen ikäihmisille. Opinnäytetyö Hämeen Ammattikorkeakoulun Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Sannikka, Ulla (2013): Seniorin tietokoneopas, Windows 8. Talentum. Isotekstinen, selkeä, hyvin kuvitettu kirja, 400 sivua.

Sannikka, Ulla (2015): Seniorin tietokoneopas, Windows 10. Talentum. Isotekstinen, selkeä, hyvin kuvitettu kirja, yli 400 sivua.

Sirkka, Andrew & Holappa, Niina (toim. 2018): Osallistaminen on hyväksi; Kokemuksia ja näkemyksiä monialaisen teknologiakehityksen ja tiedonsiirron arjesta HYVÄKSI-hankkeessa. Satakunnan ammattikorkeakoulu & Prizztech Oy.

Sivonen, Outi & co (2019): Opas etäkulttuuripalveluiden kehittämiseen. Tänään kotona -hankkeen aikana koottuja oppeja. Tänään kotona -hanke, Helsingin kaupunki.

Tarkka, Ari-Matti (2017): Digitalisaatio ja virikkeet ikääntyvien asumisen tukena. Opinnäytetyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten digitalisaation avulla voidaan edistää ikääntyvien turvallista ja virikkeellistä asumista. Työn lopussa käsitellään uusia virikkeitä, joissa on hyödynnetty digitalisaatiota ja pohditaan tulevaisuuden näkymää. Loppupäätelmänä on, että ikääntyvien virikkeitä tullaan jatkossa todennäköisesti hakemaan virtuaalimaailmasta.

Tujula, Ulla (2018): Ikäihmisten virkistystoimintaa kuvapuhelimella: Kokemuksia ja kehitysideoita. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hämeen ammattikorkeakoulussa: Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä.

von Koch, Paula (2016): Tietokoneet käyttöön – Muistisairaiden kognitiivinen kuntoutus päivätoimintayksikkö Meripihkassa. Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) –diakoni-tutkintoon.

Ylinen, Anna (2012): Mobiilipeli ikääntyvien aktivoimisen ja kuntoutumisen apuvälineenä. Opinnäytetyö Satakunnan ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa.