Elämäntarinalomake

Hyödyllinen ja identiteetin tukemista auttava tuote on oma elämäntarinakansio, jonka avulla henkilö voi kertoa itsestään uusille tuttavuuksille, hoitajille ja harjoittelijoille sekä muistella elämänsä tärkeitä tapahtumia omaistensa ja ystäviensä kanssa.

Elämäntarinakansion kokoamisessa käytännöllinen apuväline on elämäntarinalomake (elämäntarinakaavake). Se nopeuttaa tutustumista ja koska ihmisen ulkomuisti on rajallinen, myös hoitokotien pitkäaikaiset työntekijät tarvitsevat jonkinlaisia muistiinpanoja, jotta tärkeät asiat eivät unohtuisi. Elämänkertalomakkeen käyttö ei saisi riippua esim. omahoitajan henkilökohtaisista mielipiteistä tai satunnaisista tilannetekijöistä. Lomakkeita voi täyttää myös osittain ja tietoja voidaan täydentää myöhemmin. Viriketoiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä työntekijälle on hyötyä mm. seuraavista tiedoista: mieltymykset, perhesuhteet, harrastukset, kasvu- ja elinolosuhteet, liikuntatottumukset, terveydentilan pääpiirteet, totutut aamu- ja iltarituaalit… Erityisesti muistisairaiden henkilöiden kohdalla myös lapsuuden kutsumanimi on hyvä olla tiedossa.

Elämäntarinalomakkeita ja kansioita

  • Kirsi Flycktin ja Monica Puusaaren opinnäytetyöstä Ihminen dementian takana – Elämäntarinan tuntemisen ja muistelun merkitys osana dementoituvan vanhuksen kuntouttavaa työotetta (2000, Diakonia-ammattikorkeakoulu, sivut 46-52)
  • Sanna Ahonkallio-Ollikkalan opinnäytetyö Pitkä päivä palvelukodissa vai oman elämänsä sankari (2015) Oulun ammattikorkeakoulun Sosiaalialan koulutusohjelmassa käsittelee ikääntyvän muistisairaan hyvää arkea ja elämänlaatua validaation, viriketoiminnan ja elämäntarina-ajattelun kautta. Työssä kuvataan elämäntarinatiedon keruuta ja kolmen elämäntarinapuun tekeminen.
  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Perhehoidon elämäntarinalomake
  • Elämänkaarikansion tekemistä ja vaikutuksia kuvataan Kulttuurikuntouttajat-raportin sivulla 25
  • Saamelaisen vanhustyön työkalupakki sisältää 11-sivuisen lomakkeen, johon kirjataan sekä elämänhistoriaan liittyviä tietoja että kiinnostuksen kohteita.
  • Koponen, Seija: Oma kansioni. Muistojani ja ajatuksia elämästä. Porvoon seudun muistiyhdistys. 17-sivuinen täydennettävä vihko. Vihkoa voi käyttää keskustelun tukena myös ryhmässä, vaikka sen avoimia kohtia ei täytettäisi.
  • Pohjois-Savon Muisti ry on koonnut Makumieltymykseni-vihon. Se on hyödyllinen paitsi mieltymysten esille tulon kannalta, myös keskustelun pohjana.
  • MIKE-työväline on muistisairaan Ihmisen Koetun Elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline. Se sisältää haastattelu- ja havainnointiosiot sekä manuaalin arvioijan käyttöön. MIKE:n avulla saadaan esiin kotona-asuvan muistisairaan omaa näkemystä elämänlaadustaan ja tuetaan tunnetta itsemääräämisoikeuden säilymisestä.
  • Tolvanen, Elisa & Uusitalo, Johanna (2016): Elämänpolkulomakkeen kehittäminen muistisairaan hoitotyöhön. Toiminnallinen opinnäytetyö Hämeen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan koulutuksessa. Lomakkeen avulla hoitajan on mahdollista saada muistisairaan elämänpolusta yksilöllistä tietoa, jota hän pystyy hyödyntämään hoitotyössä. Sen avulla omaisilla on parempi mahdollisuus osallistua muistisairaan hoitoon. Työn lopussa on kolme elämänpolkulomaketta: sivut 36-40, sivut 41-46 ja sivut 47-52.

Tampereella suunniteltu seinälle ripustettava Elämän puu on tulostettava juliste (kuva), johon kirjataan henkilön haaveet ja toiveet, tärkeät asiat elämän varrelta, mieltymykset sekä seikat, joista ei pidä. Julisteessa ne ovat niin tiiviisti, että ne on siitä nopea ja helppo tarkistaa. Elämänpuuhun ei kuitenkaan mahdu riittävästi tarpeellista tietoa, joten se tarvitsee rinnalleen kansion tai vihon, josta löytyy kattavammin tarpeellista tietoa esim. muistisairaan henkilön ymmärtämiseen ja sopivan viriketoiminnan suunnitteluun. Turun kotihoidon ohjeita Elämän puun käyttöön.

Elämänlaatutestamentti

Esimerkki lomakkeesta, jonka kaltainen tulee hyödylliseksi silloin, jos kunto edellyttää paljon apua ja hoivaa, on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin elämänlaatu”testamentti”.

Tässä esimerkki professori Raimo Sulkavan kirjoittamana: elämänlaatu”testamentti”.