Saavutettavuusseloste

Seloste Vahvikkeen saavutettavuudesta

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että mahdollisimman moni voi niitä käyttää ja myös ymmärtää, mitä niissä sanotaan.

Suomalainen lainsäädäntö saavutettavuudesta perustuu EU:n saavutettavuus-direktiiviin. Saavutettavuusdirektiivin mukaiset vaatimukset koskevat julkista hallintotehtävää hoitavien organisaatioiden verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia sekä julkista rahoitusta saavia tahoja (mm. STEA-rahoitus, jota Vanhustyön keskusliitto saa). Lainsäädäntö ei koske ennen 23.9.2018 julkaistuja doc- ja pdf-tiedostoja.

Vahvikkeen käyttötarkoitus

Vahvike on Vanhustyön keskusliiton vuonna 2015 avattu, helppokäyttöinen verkkopalvelu, joka on tarkoitettu vanhustyössä toimiville ammattilaisilla ja vapaaehtoisille sekä senioreille ja vanhustyöalojen opetuskäyttöön. Kohdejoukko on siten laaja ja tietokoneen käyttötaidoiltaan hyvin heterogeeninen.

Vahvikkeen saavutettavuus

Kognitiivinen saavutettavuus on Vahvikkeen rakentamisessa tärkein saavutettavuuden alue, sillä se on käyttötarkoituksen ytimessä ja iäkkäimpien käyttäjien osallisuuden edellytys. Mikäli ruudunlukuohjelmien vaatimukset ovat tämän kanssa ristiriidassa, kognitiivinen saavutettavuus painaa vaa´assa enemmän. Vahviketta pyritään rakentamaan niin, että sitä voi jatkossakin käyttää turvallisena tietotekniikan harjoittelusivustona (Suomessa on edelleen lähes 500 000 yli 65-vuotiasta, jotka eivät käytä tietotekniikkaa). Vahvikkeesta ei esimerkiksi vahingossa tule heitetyksi ulos eli sivut avautuvat pääsääntöisesti uuteen ikkunaan. Koska Vahviketta toivotaan laajasti käytettävän myös lievästi muistisairaiden henkilöiden kanssa, kaikki muistinvaraiset toiminnat karsitaan minimiin. (Kognitiivisen arvioinnin kriteeristö on vasta kehitteillä. Sitä työstetään Selkeästi meille -hankkeessa 2020-2022.)

Toinen tärkeä Vahvikkeen saavutettavuuden arviointikriteeri liittyy heikentyneeseen näkökykyyn – ei täyteen sokeuteen. Iäkkäimmillä käyttäjillä kaihi ja silmänpohjan rappeumat ovat yleisiä ja liiton slogan Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. edellyttää tämän huomioon ottamista.

Vahvikkeen käytettävyydessä sekä visuaalisessa suunnittelussa ja toteutuksessa on lähtökohtaisesti pyritty huomioimaan selkeys. Kontrasti on asetettu niin suureksi kuin keskusliiton brändiohjeet ovat sallineet.

Sivusto on alusta saakka rakennettu käytettäväksi tabletilla, mobiilissa ja tietokoneella.

Sivustolla voi navigoida näppäimistöä käyttäen.

Sivuston tekstit ovat keskimääräistä suuremmalla fontilla ja tekstin suurennusväline on helposti löydettävissä.

Arviointi

Into-Digital Oy on marraskuussa 2019 arvioinut Vahvikkeen saavutettavuutta kahdella testillä: automatisoidulla graafisella testauksella sekä näppäimistötestillä. Automatisoidun graafisen testin avulla tutkittiin, onko sivuston sisältö helposti havaittavaa. Testissä sivustoa verrattiin WCAG-standardin* mukaisiin määräyksiin. Näppäimistötestin tavoitteena on tunnistaa, onko palvelu käytettävissä ainoastaan näppäimistöä käyttämällä eli ilman hiirtä tai kosketusnäyttöä ja erottuvatko fokusoidut elementit selkeästi, jotta sivustolla liikkuminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Sivuston rakenteen tulisi olla selkeä.

Analysointi kohdistui otantaan, joka sisälsi 13 Vahvikkeen sivua.

Sivustolta löytyi kuvalinkkejä, painikkeita ja kuvia, joilla ei ollut tekstivastinetta. Sivusto on avattu vuonna 2015 ja tekstivastineita lisätään vähitellen.

Vaatimusten mukaan kuvien tekstivastine voi olla myös tyhjä, mikäli kuvan sisältö ei ole sivuston käyttämisen kannalta merkittävä.

Vahvikkeen muiden kuvien paitsi varsinaisen kuvapankin kuvien pääasiallinen tehtävä on helpottaa haluttujen teemojen löytymistä vain katseella pyyhkäisten. Tällaisten kuvien nimeäminen voisi olla ruudunlukuohjelmaa käyttävälle häiritsevää.

Näppäimistötestin tulokset:

  • Sivustolla on muutamia interaktiivisia elementtejä, joilla ei ole aktiivisen elementin reunuksia. Näitä elementtejä on mm. VTKL-logo ja tekstisuurennuspainikkeet. Interaktiivisilla elementeillä tulee olla aktiivisen elementin reunukset, koska näppäimistön käyttäjät tarvitsevat niitä tietääkseen, mikä elementti heillä on valittuna.
  • Päävalikon navigointijärjestys ei ole täysin looginen, sillä käyttöliittymässä tekstinsuurennuspainikkeet ovat ennen hakukenttää, mutta näppäimistönavigaatiossa ne tulevat hakukentän jälkeen.

Tekstin suurennuspainikkeiden navigointijärjestys menee myös oikealta vasemmalle. Suositeltu navigaatio järjestys on vasemmalta oikealle, kuten kirjaa luetaan mutta tätä tärkeämpää on, että navigoinnin logiikka pysyy sivuston sisällä yhtenäisenä.

Vahvikkeen vanhimman käyttäjäryhmän ensisijainen tarve on suurentaa tekstiä. Siksi suurennuspainike tärkeimpänä on ensimmäisenä.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin direktiivin mukainen. Vahvikkeen saavutettavuutta parannetaan vähitellen sitä mukaan kuin tarvetta ilmenee. Tässä otetaan kuitenkin huomioon se, että Vahvikkeen alusta on lähivuosina vaihtumassa ja mahdolliset isommat korjaukset voi olla järkevää jättää siihen vaiheeseen.

Tulevaisuuden näkymiä

Päälle puettavat, esimerkiksi silmälaseihin kiinnitettävät pienet avustavat älylaitteet yleistyvät nyt nopeasti ja parantavat näkövammaisten ympäristönhallintaa radikaalisti. Nämä laitteet pystyvät tunnistamaan mm. kasvoja, tavaroita, värejä ja seteleitä. Keinonäkö tulee pitkälti korvaamaan ruudunlukuohjelmat, jolloin käyttäjä voi käyttää mitä tahansa tietokonetta, vaikka siinä ei olisi ruudunlukuohjelmaa. Hinnat lähestyvät vähitellen ruudunlukuohjelmien hintoja.

Yhteystiedot ja palaute

Huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia Vahvikkeeseen ja sen saavutettavuuteen liittyen otetaan mielellään vastaan ja niitä voi lähettää Vahvikkeen alalaidassa olevan Ota yhteyttä -linkin kautta.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksen saamisessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000