Kirjallisuutta

Aistit

Sanna Soini (2020):Moniaistillinen tila muistisairaiden hoidossa (25 diaa)

Kortelainen, Sanna; Nissinen, Sari & Saarelainen, Tarja (2017): Aistien aktivointi muistisairaiden hoitotyössä: Hypistelymuhviesite ja hypistelymuhvin etiketti. Opinnäyte Karelia-ammattikorkeakoulun (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) sairaanhoitajakoulutuksessa.

Peltotupa, Hanna (2016): Mielelle rikasta, rakasta elämää ja käsille töitä: Käsille tekemistä tarjoava tuote jo muistisairaudessaan pidemmälle edenneille henkilöille. Opinnäytetyö SeAMK:n muotoilijatutkinnossa. Työ sisältää kolme konseptia: virikekonseptissa valittiin kolme pelimäistä tuotetta tarjoamaan mielekästä tekemistä käsille sekä yksi muistelutuote; rauhoittava-konseptissa valittiin kaksi turvallisuuden tunnetta lisäävää ja rauhoittumaan auttavaa tuotetta ja ryhmäkonseptissa yksi ryhmävirike-esine.

Aivot ja muisti

Arifullen-Hämäläinen, Ulla: Niini, Ella & Launiainen, Helena (toim. 2016) Opas muistikompassikuntoutuksen ohjaajalle. Miina Sillanpään säätiön julkaisusarja B:39.

Erkinjuntti, Timo; Hietanen, Marja; Kivipelto, Miia; Strandberg, Timo & Huovinen, Maarit (2009): Pidä aivosi kunnossa. WSOY. Ensimmäisessä osassa aivojen rakenteesta ja toiminnasta sekä muistin toiminnasta ja sitä uhkaavista vaaroista. Toisessa osassa kerrotaan,kansi. miten aivot pidetään kunnossa, mitä niiden hyväksi voi tehdä. Kolmas osa sisältää erilaisia testejä.
Finne-Soveri, Harriet; Kuusterä, Kirsti; Tamminen, Anna; Heimonen, Sirkkaliisa; Lehtonen, Olli & Noro, Anja (2015): Muistibarometri 2015 ja RAI-tietoa kansallisen muistiohjelman tueksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 17/2015.

Granö, Sirpa; Ahveninen, Heini; Hänninen, Ritva; Arola, Heikki; Rintala, Jyrki; Härmä, Heidi & Suhonen, Jaana: Muistin käyttö- ja huolto-ohjeet (8 sivua)kansi.

Hyyppä, Markku T. (2018): Ikääntyvän muistikirja. Duodecim.Neurologi ja aivotutkija Markku T. Hyyppä on koonnut muistinsuojelukeinoja, joiden vaikututtavuudesta on tieteellisissä tutkimuksissa saatu vahva näyttö. Sisällysluettelo

Jyväkorpi, Satu (2013): Syö muistaaksesi – ravitsemus aivoterveyden edistäjänä. Suomen muistiasiantuntijat Ry.

Kivipelto, Miia. Muistisairauksien ehkäisy elintapamuutoksilla – Finger tutkimuksen tulokset.

Muistiliiton ja Kouvolan seudun Muisti ry:n toimittama Kohti parempaa aivoterveyttä,opas aivojen huoltoon ja hyvinvointiin.

Müller, Kiti (2004): Aivo-kutinaa. kansi.Helsinki: Työterveyslaitos.

Telaranta, Pirkko & Huovinen, Maarit (2005):Katoavatko sanat? Opas muistista huolestuneille. Vanhustyön keskusliitto. Samassa kirjassa (saatavana vain pdf:nä) sekä suomeksi että venäjäksi. ПОТЕРЯЮТСЯ-ЛИ СЛОВА? Информация для тех, кого беспокоят проблемы с памятью

Elintavat

Sininauhaliiton vihkonen Ikääntyminen ja päihteet (22 sivua)kansi. antaa tietoja mm. alkoholin käytön suositusrajoista sekä lääkkeiden ja alkoholin yhteensopivuudesta.Vihko sisältää luettelon keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä ja muista ns. kolmiolääkkeistä, joiden kanssa alkoholi ei sovi.

  • Tulosta Sininauhaliiton vihkonen Ikääntyminen ja päihteet (21 sivua). Se antaa tietoja mm. alkoholin käytön suositusrajoista sekä lääkkeiden ja alkoholin yhteensopivuudesta.Vihko sisältää luettelon keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä ja muista ns. kolmiolääkkeistä, joiden kanssa alkoholi ei sovi.

Mielen hyvinvointi

Erlund, Mirja (2020): Hyvä Mieli. Pohdintoja mielen hyvinvointiin.kansi. Suomen Mielenterveys ry Mieli. Liikkuva mieli ikääntyessä -hanke (2019-2021). Kirja on koottu aiemmista julkaisuista: Hyvän mielen treenivihko, Seniori Hyvinvointi treenit – opas ohjaajille, Ikääntyvä mieli – mielen hyvinvointia vanhetessa sekä Mielenterveys elämäntaitona Mielenterveyden ensiapu 1-kirja. (52 sivua) Painettukin kirja on maksuton.

Fågel, Stina& Heimonen, Sirkkaliisa (2018): Myötämieltä! Mielen hyvinvoinnin taskukirja ikäihmisille. Ikäinstituutti.

kansi. Haarni, Ilka koonnut 2013 Elämän konkari -kirjoituskokoelman, joka sisältää elämänmakuisia tarinoita yli 60-vuotiaiden suomalaisten kriisikokemuksista ja niistä selviytymiskeinoista. Mikä auttoi vastoinkäymisten ja kriisien yli? Kukaanhan ei selviydy vastuksitta, mutta joillekin ne voivat kasvattaa elämäntaitoja. Suomen Mielenterveysseura (ny. Mieli ry).

Haarni, Ilka (toim. 2014): IKÄÄNTYVÄ MIELI – mielen hyvinvointia vanhetessa. Suomen Mielenterveysseura. Mirakle – mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hanke (2012–2016)

Haarni, Ilka & Fried, Suvi (2017): Mielen hyvinvointia miettimässä – opas varttuneiden vertaisryhmille. Ikäinstituutti.

Heimonen, Sirkkaliisa & Fried, Suvi (toim. 2015): Vanhuuden mieli. Ikäinstituutti.

Heimonen & julkaisutoimikunta (2011): Ikääntyminen ja mielen voimavarat. Seminaariesityksiä. Ikäinstituutti.

Laine, Minna (2013): Mielen Voimaa. Logoterapeuttisia näkökulmia mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen – opas ikääntyville ihmisille. Opas kirkastaa tarkoituksellisten asioiden etsimisen ja löytämisen voimaa sekä tarkoituksellisuuden kokemusten merkitystä ihmiselle. Ikäinstituutti 2013. Kirja on sekä netissä, paperisena että äänikirjana. Logoterapia korostaa jokaisen ihmisen absoluuttista arvoa, merkitystä, tarkoitusta ja ainutkertaisuutta. Ikäinstituutti.

Mielenterveys puheeksi -huoneentaulussa neuvotaan, miten ottaa toisen vaikean elämäntilanteen puheeksi.

Suomen Akatemia ja Lääkäriseura Duodecim (2020): Konsensus 2020 Aivot ja mieli. ”Aivojen ja mielen terveys ovat keskeisiä hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.” Julkilausuma (27 sivua) sisältää kymmenen keskeistä asiaa aivojen ja mielen terveyden edistämisessä (sivu 4).

Ruoka

EU:n Erasmus+ ohjelmaan kuuluneessa Plan B: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset -projektissa tuotettuopasvihkonen Ruoka ja terveys on tehty vapaaehtoisten kouluttamiseen.

Tapaturmien ehkäisy

Kotitapaturma.fi on usean tahon yhteinen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeen sivusto. Se neuvoo selkeästi, kuinka eri huoneissa ja pihalla parannetaan turvallisuutta ja miten ehkäistään kaatumista. Hanke tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa tapaturmien ehkäisemisestä. Materiaaleja voi tilata ja ladata ilmaiseksi.

Uni

Partinen, Markku& Huovinen, Maarit (2011): Unikoulu aikuisille. Opi selättämään unettomuus. Bookwell Oy. Juva.

Wiseman, Richard (2014): Pää tyynyyn. Hyvän unen kahdeksan oppituntia. Bookwell Oy. Jyväskylä.

Uskonnollisuus, hengellisyys

Pirhonen, Jari (2021): Saarnaa aina evankeliumia, ja jos välttämätöntä, käytä sanoja – vaikeasti muistisairaiden ihmisten uskonnollisuus ja sen tukeminen hoivakodissa. Pastoraaliteologian tutkielma Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Yleisteokset

Alanaatu, Sanna (2009): Ihminen ensin. Vanhainkotiasukkaan toimintakykyä edistävän toimintamallin kehittäminen. Terveyden edistämisen opinnäytetyö. Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoito (ylempi amk), Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.

Fried, Suvi & Haarni, Ilka (2015): Elämäntaidot esiin –vinkkivihko. Iloa, voimaa ja mielekkyyttä elämäntaidoista! Elämäntaidon eväät -hanke (2015 – 2017). Ikäinstituutti. kansi.

Glad, Timo & Mäenpänen, Heidi (2014): Onks’ uutta tietoo? Opintoaineisto elämäntarinoista, alkoholinhallinnasta ja yhteisön vahvistamisesta. EHYT ry.