Tekijänoikeudet

Kaikkia Vahvikkeeseen tallennettuja aineistoja on lupa käyttää Vahvikkeen tarkoituksen mukaisesti eli iäkkäiden ihmisten ryhmä- ja viriketoiminnan tukemiseen mm. palvelutaloissa, hoivakodeissa, erilaisissa ryhmissä ja kerhoissa sekä yksityiskodeissa.

Samalla on pidettävä mielessä, että on olemassa tekijänoikeuksia koskevia sääntöjä ja sopimuksia. Sillä, joka on luonut kirjallisen tai suullisen esityksen, piirustuksen, valokuvan,sävellys- tai näyttämöteoksen, elokuvan taitaidekäsityön, on teokseensa tekijänoikeus. Tavallisellakin valokuvalla on suoja, vaikka se ei ole lain tarkoittama teos. Tekijänoikeudet ovat voimassa kymmeniä vuosia.Ilman lupaa ei mitään esitystä saa videoida, piirroksia jäljentää eikä elokuvia näyttää tai kaikille avoimia tansseja järjestää. Lupa täytyy kysyä oikeudenomistajalta tai hänen edustajaltaan. Sen saattaa saada korvauksetta tai korvausta vastaan.

Internetistä, kirjallisuudesta, musiikki-CD:iltä, valokuva-albumeistaym. toisten tekemistä aineistoista osien lainaamisesta on olemassa laki (TekL 22 §), johon kannattaa tutustua, vaikka ajattelisi lainata omasta mielestään vain vähäsen. Lain mukaan hyvän tavan mukaisia lainauksia saa ottaa tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Lainauksella tulee olla asiallinen yhteys omaan tekstiin.

Googlen hakuasetuksiin voi itse määritellä, haluaako etsiä täysin tekijänoikeusvapaata materiaalia vai käyttöoikeuksien suhteen jotenkin rajoitettua materiaalia. Vapaasti käytettävissä olevia materiaaleja löytyy, mutta niidenkin käyttö kaupalliseen toimintaan on tavallisesti kielletty.

Creative Commons on ei-kaupallinen organisaatio, joka edistää luovuuden ja tiedon jakamista ja käyttöä maksuttomien lisenssityökalujen avulla. Sillä on ns. CC-lisenssejä. Nämä maksuttomat ja helppokäyttöiset tekijänoikeuslisenssit tarjoavat tekijöille helpon ja standardoidun tavan antaa yleisölle oikeudet jakaa ja jatkokäyttää tekijöiden luovia tuotoksia valitsemillaan ehdoilla. Tavallinen © -merkki tarkoittaa, että ”kaikki oikeudet on pidätetty”. CC-lisenssissä tekijänoikeusehdoissa on erilaisia tasoja, joista käyttäjä voi valita tarkoitukseensa sopivan.Esimerkiksi Muistoissamme 50-luku -kirjassa käytetyt Valokuvataiteen museon kokoelmiin kuuluvat kuvat on julkaistu Flickrissä ja ne ovat kaikkien vapaasti katsottavissa ja käytettävissä, myös kaupallisesti. Kuvat on lisensoitu Creative Commons Attribution 2.0 Generic -lisenssillä. Valokuvaajan nimi on siis mainittava kuvan yhteydessä, mutta mitään muuta rajoitusta kuvien käytölle ei ole. Flickrissä museo julkaisee vain sellaisia kuvia, joiden tekijänoikeudet ovat tietojemme mukaan rauenneet tai siirtyneet yksiselitteisesti museon omistukseen.

Tekijanoikeus.fi on kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy selkeästi kattavaa tietoa tekijänoikeuksista, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista. Se myös ohjaa lisätietoa kaipaavat vierailijat eteenpäin oikeaan osoitteeseen. Sivuston on toteuttanut Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry yhteistyössä Suomen kaikkien kuuden tekijänoikeusjärjestön – Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto ja Tuotos – kanssa. Opetus ja kulttuuriministeriö on tukenut sivuston toteuttamista.

  • Gramex edustaa äänitteillä esiintyviä muusikkoja, laulajia, kapellimestareita ja äänitteiden tuottajia sekä myöntää tallennetun musiikin esittämisluvat.
  • Kopioston alaa ovat luvat kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä av-teosten erilaisiin käyttötapoihin, artikkeleiden kopiointi ja monistus sekä lehdistä ja kirjoista skannaaminen kuin myös Tv-ohjelmien tallentaminen opetuskäyttöä varten. Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alan järjestöä. Lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen kopioiminen ja skannaaminen edellyttää yleensä luvan. Yksityiseen käyttöön voi valmistaa muutamia kappaleita, mutta esimerkiksi vanhusten viriketoimintaa ei yleensä tulkita yksityiseksi käytöksi. Kopioston kopiointiluvalla voi tällaiseen käyttöön kopioida julkaisuja.
  • Kuvasto hallinnoi kuvien ja taideteosten tekijänoikeuksiin liittyviä lupia.
  • Sanasto on kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö. Se myöntää luvan, jos haluat esittää kirjallisuutta erilaisissa tilaisuuksissa, painaa tekstikatkelmia tapahtumamateriaaleihin tai käyttää kirjallisuutta radiossa ja televisiossa. Kirjallisuuden tekijänoikeudet pähkinänkuoressa.
  • Teosto edustaa musiikin tekijöitä: sanoittajia, säveltäjiä ja sovittajia.
  • Tuotos on elokuva- ja AV-tuotantoyhtiöiden tekijänoikeusjärjestö, joka edustaa noin 250 Suomessa toimivaa av-tuotantoyhtiötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen tekijänoikeusneuvosto antaa suosituksen luonteisialausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Lausunnot ovat luettavissa netissä. Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta seuraa tekijänoikeuslainsäädännön ja -järjestelmän kehitystä Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekäarvioi sitä Suomen kannalta. Se myös edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa ja tiedottaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä Kopioston kanssa tuottanut Kopiraitti-verkkosivuston, jossa on kattavasti tekijänoikeustietoa. Monipuolista ja hyödyllistä tietoa löytyy myösOpettajan tekijänoikeussivustolta. Sekertoo tekijänoikeuksista opetuksen näkökulmasta. Sivuston ylläpitäjä Tarmo Toikkanen on tehnyt opettajia varten tiiviin ja havainnollisen videoesityksen tekijänoikeuksista. Se onhyödyllinen kaikille. Hän on myös kirjoittanut Kaisa Honkosen kanssa Suomen eOppimiskeskuksen kustantaman erinomaisen oppaan: Toikkanen, Tarmo & Honkonen, Kaisa: Opettajan tekijänoikeus @ TYÖKIRJA.

Tietoja musiikin tekijänoikeussäädöksistä Suomessa

Kaikki hoitokodit, palvelutalot ja julkiset laitokset, joissa esitetään musiikkia esimerkiksi taustamusiikkina, maksavat Teostolle asukasmäärän mukaan vuosimaksun. Maksuun ei vaikuta se, millä välineellä musiikkia esitetään.

Kaikille julkisille tilaisuuksille kuten paikallislehdessä mainostetut päivätanssit, joissa esitetään elävää tai nauhoitettua musiikkia, tulee hakea Teostolta erillinen lupa ja maksaa korvaus. Lomake on tulostettavissa Internetistä.

Omasta musiikki-Cd:stä saa ottaa omaan käyttöön kopion vapaasti. Omilta CD:iltään voi myös vapaasti koostaa mieleisensä kokonaisuuden. Kopion tekemiseen ja käyttämiseen muuhun kuin omaan yksityiseen kotikäyttöön, tarvitaan oikeudenhaltijoiden lupa.

Musiikin kopiointi kovalevylle on luvan varaista ja siitä peritään korvaus minuuttien mukaan. Lisäksi tarvitaan lupa Gramexilta.

Jos musiikilla on yli 25 kuulijaa (suurehko suljettu piiri), kuuntelu rinnastetaan julkiseen esittämiseen ja musiikin esityslupa tarvitaan. Raja ei ole laissa vahvistettu, mutta aika vakiintunut työpaikkamusiikin ja yhteisantenniverkkojen käytössä. Lupa pyydetään Teostolta ja tilanteet harkitaan tapauskohtaisesti.

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ylläpitää yhdessä musiikkikustantajien kanssa Internetissä laulunsanojen välityspalvelua. Sieltä voi hankkia sekä sanoituksia että tarvittaessa niiden kopiointiluvat suoraan omaan sähköpostiosoitteeseen.

Elokuvan ja DVD:n tekijänoikeudet

Vuokrattuja tai kaupasta ostettuja dvd:itä ei voi julkisesti näyttää, ne on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Julkiseen käyttöön tarkoitettuja kopioita voi kysellä näiden dvd:iden tuottajilta tai kotimaisten elokuvien osalta Tuotos ry:ltä.

Valokuvaamiseen liittyvistä tekijänoikeuksista

Kuvassa esiintyvällä henkilöllä on aina oikeus itse päättää, saako hänen kuvaansa käyttää markkinointitarkoitukseen. Humalassa tai sairaalassa olevan henkilön kuvaa ei saa julkaista eikä sellaista kuvaa tai sellaisessa asiayhteydessä, joka saattaa kohteen jotenkin negatiiviseen valoon.

Jos valokuvaat kohteen, johon liittyy tekijänoikeuksia (esim. taideteos tai omaperäinen käsityö), sen tekijän nimi on aina ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti kuvan yhteydessä.Jos aiot myydä ottamasi valokuvan tai muutoin käyttää ansiotarkoituksessa, tarvitset oikeudenhaltijan luvan.Oikeudenhaltija voi olla alkuperäinen tekijä, hänen perikuntansa tai muu taho, jolle tekijä on oikeudet siirtänyt.

Julkiselle paikalle pysyvästi sijoitetun taideteoksen saa valokuvata muuhun kuin ansiotarkoitukseen. Jos aiot myydä julkisella paikalla pysyvästi sijaitsevasta taideteoksesta ottamaasi kuvaa tai muutoin käyttää sitä ansiotarkoituksessa, tarvitset oikeudenhaltijan luvan. Taideteoksen saa kuvata, jos se on kuvassa toissijaisessa merkityksessä, esimerkiksi haastateltavan henkilön taustalla.

Sen sijaan jos muokkaat kuvaa niin paljon, että alkuperäistä teosta ei siitä tunnista, alkuperäisen tekijän lupaa ei tarvita eikä hänen nimeään tarvitse ilmoittaa. Uusi tekijänoikeus syntyy silloin sinulle. Kuvasto tarjoaa yleistä tekijänoikeudellista neuvontaa kuvien ja taideteosten tekijänoikeuksiin ja käyttöön liittyvissä yleisissä kysymyksissä.