Kirjallisuutta

Halonen, Laura (2015): Iästä viis tai ysiviis! Vanhustyön ja varhaiskasvatuksen välinen ikäpolvitoiminta nyt ja tulevaisuudessa. Opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa. Tutkimuksessa kartoitettiin mahdollisuuksia ikäpolvitoiminnan toteuttamiseksi Helsingin Viikissä sijaitsevan Hoivaonnen päivätoimintapaikan ja lähialueen päiväkotien osalta. Tutkimuskysymykset liittyivät ikäpolvitoimintaan kohdistettuihin mielipiteisiin, toiveisiin ja resursseihin.

Heinonen, Eveliina; Järvenpää, Marika & Pajukangas, Iida (2015): Sukupolvet kohtaavat Terhokerhossa – haasteita ja mahdollisuuksia kulttuuriperinnön välittymiseen. Opinnäytetyö Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa.

Herranen, Hanna-Mari & Vesalainen, Hanna (2018): Sukupolvet ylittävä yhteistoiminta yksinäisyyden ehkäisyn keinona. Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia -hanke. Sosionomi-tutkinnon opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmassa.

Hirvikallio, Jutta & Hyvönen, Jonna (2012): ”Kiva säpinä, elämänmakuinen tunnelma” Sukupolvet Yhdessä palvelukeskus Akuliinassa. Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulun Sosiaalialan koulutusohjelmassa (kuva >).

Hyry, Enni (2014):Lasten ja vanhusten toimintaa HyvinvointiTV:n välityksellä Sosiaalialan opinnäytetyö Laurea ammattikorkeakoulussa

Joffel, Henna & Lantta, Anna-Maria (2017): Leikin merkitys Kuusankosken Terhokerhossa. Havaintoja leikeistä ja vuorovaikutuksesta. Opinnäytetyö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Sosionomikoulutuksessa.

Jäntti, Inna; Peippo, Kerttu & Viljaranta, Karita (2017): Kun iällä ei ole väliä. Toimintatuokion mallinnus kahden eri sukupolven yhteistyön pohjaksi. Sosionomin opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmassa.

Kallio, Anni (2014): Nuorten näkemyksiä sukupolvia yhdistävästä toiminnasta. Opinnäytetyö Tampereen ammattikorkeakoulun Sosiaalialan koulutusohjelmassa, sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdossa.

Karjunen, Anne (2015): Isovanhemmuutta yli sukupolvien rajojen. Terhokerho toiminnan käynnistäminen Lieksaan. Opinnäytetyö Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa.

Kuosku, Annika (2015): Kerho ja sen terhot” – sadutus tukemassa sukupolvityötä Joensuun Terhokerhossa. Opinnäytetyö Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi Ryhmäsadutus vuorovaikutusta ja osallisuutta tukemassa -opas (sivut 48-56), jossa kerrotaan, miten ja miksi sadutusta tehdään ja mitä hyötyä sen käytöstä voi yksilölle ja ryhmälle olla.

Kumppanuusverkosto: Vinkkejä ikäihmisten ja lasten/nuorten yhteistoimintaan ”Kivaa kun on eri-ikäisiä yhdessä”. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry:n Yhteispelillä kohtia arjen hyvinvointia -hanke

Kuusisto, Terhi (2012): Aikamatolla taiteen poluille – sukupolvien välistä vuorovaikutusta perinnekerhossa. Opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa.

Kuutti, Sari (2013): Ikäihmisten osaamisen kartoitus. Opinnäytetyö Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.
Kartoitus ikäihmisten osaamisesta ja sen jakamisesta tehtiin Aijjoos-kumppanuushankkeessa (RAY), jossa kehitettiin sukupolvien rajat ylittävää työtä lähtökohtana voimavaralähtöisyys ja ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistuminen. Tulosten mukaan iäkkäillä ihmisillä oli paljon osaamista maataloudesta, palvelualoilla työskentelystä, kotiäitinä ja emäntänä toimimisesta, omaishoitajuudesta, lastenhoito- ja terveydenhoitoalalta, yrittäjyydestä, liikunta-alalta sekä ompelu- ja kutomoalalta.

Lauerma, Liisa & Rekola, Ismo: Sukuseikkailu.
Aikamatka sukujuurille välineinä sukupyrstö, sukubussi, nukkekoti Villa Esi-isä sekä suvun suuri vuosikalenteri. Kirja innostaa sukupolvien välisiin oivalluksiin tarinoiden kuvien ja tehtävien avulla. Vahvat juuret tukevat lapsen kasvua ja hyvinvointia.

Lehtoranta, Ilona (toim. 2014): Arjen sankarit – tarinoita elämän matkalta: Menetelmiä lasten ja vanhusten yhteisiin taidetyöpajoihin. Jyväskylän Kulttuuriaitta. Opas sisältää huomioita, vinkkejä ja esimerkkejä, kuinka suunnitella ja toteuttaa yhteisiä ja erillisiä taidetyöpajoja lapsille ja vanhuksille. Oppaaseen on koottu menetelmiä, joita käytettiin Arjen sankarit – tarinoita elämän matkalta –ikäkaari -hankkeessa Jyväskylässä.

Mahonen, Sari & Nykänen, Maarit (2015): Piirakanpaistoa ja sukupolvien kohtaamisia Terhokerhossa. Opinnäytetyö Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa.

Mytkäniemi, Jonna (2016): Ikäihmisten palvelutaloissa toimivat Terhokerhot Pohjanmaalla ”Kaikkensa ois tehtävä, että se vanhuus olis semmosta elämänmakusta ja hyvää.” Opinnäytetyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa.

Mäntylä, Mari (2013): Oppia ja elämyksiä ikään katsomatta. Päiväkoti TuohiKontin ja Jyllin Kodin yhteistoimintaa.Toimintasuunnitelma koko vuodelle lasten ja ikäihmisten yhteistoimintaan. Opinnäytetyö Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa, toimintasuunnitelmavihkon alkuosa ja loppuosa.

Närhi, Tuija (2017): Riemujen rikkaus ja surujen summa. Musiikkipedagogina yli sukupolvien. Opinnäyte Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikkipedagogin koulutusohjelmassa.

Rantanen, Kerttu (2017): Vanhusten kokemukset hyvinvoinnista Terhokerhossa. Opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa.

Pikkulotan leikit. Perinneleikit ry ja Lottamuseo ovat tuottaneet Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi kirjan, johon on koottu leikkiohjeita Pikkulottalehdestä. Julkistus 25.11.2017

Rautio, Maija-Liisa (2011): Lasten ajatuksia isovanhempien roolista sukupolvien ketjussa. Opinnäytetyö Mikkelin ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa. ”Lapset kokevat isovanhemmat tärkeiksi ja korostavat tämän suhteen merkitystä. Yhdessä oleminen ja yhteiset tekemiset lujittavat lapsen ja isovanhemman suhdetta ja sitä kautta sukupolvienketjuun kuulumisen tunnetta. Yhteisen ajan järjestäminen lapsenlasten ja isovanhempien välille on tärkeää.”

Riihimäki, Maija (2019): Tehostetun asumispalveluyksikön asukkaiden arjen elävöittäminen yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Opinnäytetyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun YAMK-opinnoissa: Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen.

Riihinen, Ilona (2020): Sukupolviyhteistyö – arjen rikastuttaja varhaiskasvatuksessa ja vanhuspalveluissa. Opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomin tutkinnossa. Työ sisältää sukupolviyhteistyön toiminnallisen ideapankin (liite 3. sivut 61 – 70) sekä vuosikellon (liite 4. sivu 71).

Saarenheimo, Marja (toim. 2013): Neljän polven treffit Ikäpolvitoiminnan opas. VTKL.

Sainio, Tiina (2013): ”Parasta on, kun me saadaan leipoa joka kerta pipareita” Isovanhemmuus viiden esikoululaisen kuvaamana. Opinnäyte Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosionomin tutkinnossa.

Virtanen, Elisa (2017): Päiväkotilapset ja ikäihmiset yhteen tekemisen kautta – Virikekansio ikäihmisten ja 4-6-vuotiaiden lasten yhteisiin tuokioihin. Opinnäyte Turun ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa.

Vähätörmä, Anniina (2016): Vanhusten ja lasten yhteistoiminnallinen viriketuokio. Opinnäytetyö Satakunnan ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa.

Änäkkälä, Päivi (2016): Mummu oli mukava ja rieska. Isovanhempien päivä taiteillen Vanamon päiväkodissa. Opinnäytetyö Lapin ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksessa.