Vapaaehtoisuus

Kirjoja ja kirjalinkkejä (verkkodokumentteja) vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä ja vapaaehtoisuudesta

Vapaaehtoistoiminnassa voit olla tukihenkilö, kirjastokaveri, nettiopastaja (infoa), vertaisohjaaja seniorisurffaajalle, päiväkotimummo tai -vaari, ryhmänohjaaja, Ystäväpiiri-ohjaaja, ulkoiluystävä, kouluvaari (esimerkki), kulttuuriluotsi. Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen liittyviä vapaaehtoistehtäviä ja niihin liittyviä vinkkejä löytyy Vahvikkeen laatikosta Tilaisuuksien järjestäminen.

 • Alaranta, Maaret (2006): Kuntouttavaa kotielämää. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito vapaaehtoisvoimin. Loppuraportti. Raportti nro 2. Eläkeliitto ry. Helsinki. 
 • Engblom, Katariina & Lehtonen, Elisa (2010): Läsnä ja lähellä − Opas kuolemaa ja surua kohtaaville vapaaehtoisille. Eläkeliitto ry. 68 sivua. 
 • Eläkeliitto (2010): Auttamisen iloa. Palvelevan vapaaehtoistoiminnan opas.
 • EU:n Erasmus+ ohjelmaan kuuluneessa Plan B: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset -projektissa tuotettuja opasvihkosia vapaaehtoisten kouluttamiseen:

1. Motivaatio ja odotukset (18 sivua)
2. Vertaistoimintaihmissuhteet ja projektin suunnittelu (17 sivua)
3. Sosiaalisen viestinnän välineet ja tekniikat (24 sivua)
6. Kulttuuri ja taide: perinteet ja kulttuuri-identiteetin edistäminen (21 sivua)
7. Luonto ja ympäristö (21 sivua)
8. Ruoka ja terveys (21 sivua)
Lisäinfoa: Ohjelman esittely (5 sivua) ja Koulutusohjelman kuvaus (5 sivua)

 • Ikonen, Kerttu Maria (toim. 2006): Kasvokkain ja kohdakkain. Voimavaravalmennusta vapaaehtoistyöntekijöille oman jaksamisen turvaamiseksi ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi. Loppuraportti. Raportti nro 3. Eläkeliitto ry.
 • Heikkilä, Pia & Rönnlund-Jaakkola, Åsa (2014): "Kun se on niin pienest kiinni" Viriketoimintaa ikäihmisille vapaaehtoisvoimin. Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulussa.
 • Ikäinstituutilla on monipuolinen tietopankki vapaaehtoisuudesta.
 • Kansalaisareena: Asiaa vapaaehtoistoiminnasta, mm. Vapaaehtoistoiminnan työkalupakki. Vapaaehtoistyön linkit ja vinkit
 • Kaila, Katja (toim. 2014): Onnistunut vapaaehtoistoiminta - opas toiminnan kehittäjälle (Helsingin kierrätyskeskuksen VETY-hanke eli Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä)
 • Kansainvälinen työryhmä (2016): Kannusta ja innosta seniori mukaan vapaaehtoistoimintaan. Opas seniorivapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja organisoimiseen. Tämä opas on Aktiivinen kaiken ikää! Vapaaehtoistoiminnalla osallisuutta senioreille Virossa, Latviassa ja Suomessa -hanke 2015-2016 tuottama.
 • Karreinen, Lari; Halonen, Maria & Tennilä, Meri (toim. 2017): 10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan.  Tämä on opas vapaaehtoistoiminnan organisoimisesta.
 • Kuusela, Minna; Liimatainen, Ari & Rantanen, Heidi (2017): Kotona asuvan iäkkään ihmisen psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen: Koulutus Vanhustyön keskusliiton vapaaehtoistoimijoille. Opinnäyte Metropolia Ammattikorkeakoulun geronomiopinnoissa.  
 • Laatikainen, Tanja (2011): Vapaaehtoistoiminnan toimintakäsikirja vanhustyöhön. Koivupirtin säätiö ja Tuuks mukaan toimintaan -projekti.
 • Laatikainen, Tanja (2010): Vapaaehtoistoiminta osallistaa. Helsinki: Asumispalvelusäätiö ASPA.
 • Laimio, Anne (2017): Koulutan vertaisryhmän ohjaajia. Kansalaisareenan Avita kaveria -hankkeen tuotos. (Vertaistoiminnalla tarkoitetaan joko vapaamuotoisesti tai organisoidusti järjestäytynyttä keskinäistä apua ja tukea, jolloin samassa elämäntilanteessa olevat tai samankaltaisia elämänkohtaloita kokeneet ihmiset pyrkivät yhdessä etsimään tukea tai selvittelemään tai ratkaisemaan erilaisia haastavia elämäntilanteita.)
 • Laimio, Anne & Välimäki, Sari (2011): Vapaaehtoistoiminta kehittyy. Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys. Kirja  on  vertais-  ja  vapaaehtoistoiminnan  kehittämishanke Versovan lopputuotos.
 • Lehtonen, Elisa & Tommola, Satu (kirj.);  Alaranta, Maaret & Nikula, Tuuli (toim.) 2007: Arjen ankkurina. Opas iäkkäässä omaishoitoperheessä toimivalle vapaaehtoiselle. Eläkeliitto ry. 52 sivua.
 • Lähimmäisenä vanhukselle 2008. Kirjoituksia vapaaehtoistyöstä. Lahden Lähimmäispalvelu ry.
 • Mamia, Siru (2015): ”No sehän on muuttanu mun elämääni” - vapaaehtoisen tukihenkilön merkitys vaikeassa elämänmuutostilanteessa oleville ikääntyville. Sosiaalialan opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulussa.
 • Rajala, Antti & Nieminen, Pinja (toim. 2017): Tuettu vapaaehtoistoiminta – avain osallisuuteen. Kansalaisareenan julkaisuja 3/2017.
 • Säpyskä-Nordberg Minna; Vuorjoki-Andersson Elina; Salminen Ulla & Karvinen Elina (2008): Ulkoiluystäväksi iäkkäälle. Opas vapaaehtoiselle ulkoiluystävälle. Ikäinstituutti. Julkaisu innostaa ja rohkaisee vapaaehtoisia toimimaan ulkoiluystävinä sekä antaa tietoa ulkoilun ja liikkumisen merkityksestä iäkkäille.
 • Utriainen, Jarkko (toim. 2011): Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana. Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2011. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry. VALLI.
 • Utriainen, Jarkko (2012): Vapaaehtoistoiminnan vaikutusten tunnistaminen ja osoittaminen vanhustyössä. Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 3/2012. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry.
 • Willberg, Elina (2015): Varmasti vapaaehtoinen -opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa. Sitra ja Tampereen kaupunki. 

 

Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyön tekeminen liittyy pienempään kognitiivisen heikkenemisen riskiin. (Esim. Infurna, Frank J; Okun, Morris A & Grimm, Kevin J (2016): Volunteering Is Associated with Lower Risk of Cognitive Impairment. Journal of the American Geriatrics Society. Volume 64, Issue 11, sivut 2263-2269.)