Kirjallisuutta

Aho, Veera-Maria & Kari, Kirsi (2008): Elämysarkku muistelun välineenä dementoituvien kuntoutuksessa. Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Pieksämäki.

Eläkeliitto, Kotipirtti & Valli (2015): Mun tarina Sun tarina. Tarinallisen ryhmätoiminnan menetelmä. Eläkeliitto & Kotipirtti & Valli.

Flyckt, Kirsi & Puusaari, Monica (2000): Ihminen dementian takana. Elämäntarinan tuntemisen ja muistelun merkitys osana dementoituvan vanhuksen kuntouttavaa työotetta. Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Järvenpää.

Foroughi, Anne Same (2013): Masennuksen lääkkeetön hoito ja ennaltaehkäisy vanhusten palveluasumisessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu (luettelo keinoista työn sivulla 12)

Friman, Kiti & Töytäri, Juhani: Sinun Vuotesi -kirjasarja sisältää 26 kirjaa alkaen vuodesta 1941: mm. vuodet 1941, 1945, 1946, 1947, 1950, 1957, 1960, 1961, 1967, 1975 ja 1977. Positiivarit. Kuhunkin vuosikirjaan liittyy CD, jolla on kotimaiset listahitit ko. vuonna syntyneen henkilön teinivuosilta nimellä Teinivuosiesi suomihitit. Kukin paketti sisältää siten runsaasti yhteistä muisteltavaa.

Hakonen, S. (2003): Muistelutyö. Teoksessa: Marin, M. & Hakonen, S. (toim.): Seniori – ja vanhustyö arjen kulttuurissa, PS-kustannus, Juva, 130-137.

Hartikainen, Anne & Lehkonen, Riikka: Minun elämäni -kansio. Alzheimer-keskusliiton (nykyinen Muistiliitto) julkaisusarja. Raportteja 1/1997

Heimonen, Sirkkaliisa & Granö, Sirpa (2004): Ikääntyminen, muisti ja muistot. Pekan Offset.

Heinäaho, Marika (2010): Hear me, see me - Digital storytelling ohjaustyön välineenä. Opinnäytetyö Hämeen ammattikorkeakoulun Ohjaustoiminnan koulutusohjelmassa.

Hohenthal-Antin, Leonie (2013): Muistellaan. Luovat menetelmät muistisairaiden tukena. PS-kustannus.

Hohenthal-Antin, Leonie (2009): Muistot näkyviksi. Muistelutyön menetelmiä ja merkityksiä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Hollmén Tiia (2013): Minun muistoni - muistelusalkku ikääntyneiden muistisairaiden virikehetkiin. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto. SAMK.

Jylhä-Natri, Hanna (2015): Luovan toimijuuden jäljillä: hahmotelma ikääntyneen muistisairaan luovan toimijuuden kehyksistä hoivakoti Paatelan muistelutyöpajoissa. Pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Laadullisessa tapaustutkimusessa toteutettiin luovia muistelutyöpajoja. Niissä kävi ilmi, että muistisairaassa ikääntyneessä piilee paljon sisäistä kyvykkyyttä ja henkisiä voimavaroja,  joiden  myötä  hänen  luova  toimijuutensa nousee esiin  muistelutyössä.

Karttunen, Laura & Tahvanainen, Suvi (2011): Muistot näkyviksi! Muistelumenetelmäkansio

Kokkonen, Elise-Anette (2013): Lotat. Opinnäytetyö Yrkeshögskolan Noviassa. Lotta Sväd -järjestön historiasta ja toiminnasta. Hyviä kuvia iäkkäistä naisista lottapuvuissaan.

Korkiakangas, P. 2003. Muistelusta voimavaroja vanhuuteen. Teoksessa Heikkinen, E & Marin, M. (toim.) Vanhuuden voimavarat. Vammala: Vammalan kirjapaino. 173-204.

Kuosmanen, Päivi ja Pekkarinen, Satu (2014): Muistelutikku käsikirja. Ohjeita henkilökohtaisen ja yhteisöllisen muistelutikun tekemiseen.

Kuosmanen, Päivi; Pekkarinen, Satu ja Norrlin, Tuulikki (2014): Minusta jää jälki. Iloa ja voimaa Tikutuksesta. Loppuraportti hankkeesta Tikutus – innovatiivisia, aktivoivia palvelusisältöjä ikääntyville. Tutkimusraportit No. 33. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Raportti kertoo muistelutikusta.

Kupiainen-Särkilahti, Jenny-Emilia (2013): Mediataiteiden keinot etenevän muistisairauden kuntouttamisessa ”Luova kuntoutusmenetelmä läheiselle”. Opinnäyte Tampereen ammattikorkeakoulussa. Elokuvan ja Television Koulutusohjelma.

Kuusisto, Terhi (2012): Aikamatolla taiteen poluille – sukupolvien välistä vuorovaikutusta perinnekerhossa. Opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulun Sosiaalialan koulutusohjelmassa / Lapsi-, nuoriso-, ja perhetyö.

Laaninen, Tiina (2016): Kirja minusta. Kirjapaja. 300 kysymystä lapsuudesta, nuoruudesta, aikuisuudesta ja eläkeiästä. Niihin voi vastata suoraan kirjaan tai kysymyspatteria voi käyttää ryhmissä keskusteluiden virittämiseen. Nostalgisesti kangaspintainen, kuvitettu, 60-sivuinen kirja on sidottu ja siinä on lukunauha.

Kerttu Lehto (2019): Muistan vielä sen päivän; Larp muistelutyön menetelmänä. Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa.

Leinonen, Liisa (2009): Näppärien mummojen muistelukirjonta. Yhteisöllistä ja voimauttavaa käsityöilmaisua. Helsingin yliopisto. Pro Gradu tutkielma. Käsityötiede.

Lindqvist, Sari-Maria (2019): Kulttuurista hyvinvointia ikäihmisille: muistelulaukkuja museosta. Opinnäyte Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomin tutkinnossa.

Luukkonen, Markus (2015): Tarina, kertoja ja yleisö. Ammattina tarinankerronta. Opinnäytetyö Metropolia Ammattikorkeakoulun Teatteri-ilmaisun ohjaajakoulutuksessa.

Löppönen, Ida (2012): Muistoista Digitarinaksi – Digital storytelling -menetelmä ikääntyneiden ohjaustyössä. Opinnäytetyö Hämeen ammattikorkeakoulun Ohjaustoiminnan koulutusohjelmassa.

Miettunen, Katja-Maria (väitöskirja 2009): Muistelusta historiakuvien rakentajana

Moilanen, Ilkka (2015): Kauhavan hirvijokiset muisteloo. Yhteisöllinen muistelu. Geronomitutkinnon opinnäytetyö Sosiaali-ja terveysalan yksikössä (AMK). Työ liittyy Kulttuurista muistoja -hankkeeseen.

Moniaistinen keittokirja on syntynyt kolmivuotisen EU-rahotteisen KUMURU-projektin myötä. Yhteistyökumppaneina projektissa on ollut keittiömestareita, ravintoloitsijoita, taiteilijoita ja korkeakouluja useasta eri maasta. Kirja on vapaasti ladattavissa.

Muistelusta on tehty paljon opinnäytetöitä, joita löytyy ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistosta Theseuksesta. Kirjoita hakukenttään Muistelu.

Mäki, Outi & Siltanen, Marjo (1998): Meidän kodin muisteluhetki. Sopimusvuorisäätiö. 

Mäki, Outi (1995): Ruokajuttuja selkokielellä sisältää lyhyitä tarinoita, joita voi käyttää muistelukeskustelun virittäjänä. VTKL

Nikula, Kreetta & Niemelä, Sari (2013): Ikääntyneen elämänkulun kansio: Oulun diakonissalaitoksen Veljeskodin asukkaille. Opinnäytetyö Diakonia–ammattikorkeakoulun Hoitotyön koulutusohjelmassa.

Puheloinen, Pia (2016): Muistojälkiä omaksi ja sukupolvien iloksi. Maahenki.  Elämänkaarikirjoituksella täytettävä kirja. 

Raitanen, Marko, Ruuskanen, Pia & Järvinen, Soile (2010): Henkilöstö muistelutyön mahdollistajana. Kuvauksia sosiokulttuuristen työmenetelmien käyttöönotosta työyhteisöissä. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.14:2010.

Ruotsalainen, Kirsi (2010): Elämäntarinat muistisairaan hoitotyössä. Opinnäyte Mikkelin ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa.

Räty, Minttu; Sivonen, Sari; Saarela, Jenny, Laurikainen, Heli & työryhmä (2014): Aistien-menetelmä. Laurea julkaisut 20. (=menetelmä elämyksellisyydestä, moniaistisuudesta, voimaantumisesta, yhteisöllisyydestä). Tietoa Aistien-tilasta

Saarenheimo, Marja (väitöskirja, 1997): Jos etsit kadonnutta aikaa käsittelee muistelun terapeuttisia, sosiaalisia ja yhteisöllisä merkityksiä. Vastapaino.

Saartoala, Ritva (2006): Yhdessäoloa ja henkistä vireyttä. Tarinatupa-muisteluryhmien osallistujien kokemuksia. Joensuun yliopiston kasvatustieteen laitoksen pro gradu -tutkielma. Julkaisuja nro 1. Eläkeliitto ry.

Stenberg, Taina (2015): Muistelu vuorovaikutusmenetelmänä. Ikäinstituutti. (kansikuva >)

Suomen Toimintaterapeuttiliitto (suom. versio): Elämäni kirja. Alkuperäisteos Livsboken. FSA 2011. 23-sivuinen täydennettävä vihko, johon kirjoitetaan elämänhistoriaa, harrastuksia, mieltymyksiä ja toiveita. 

Suomen Vanhempainliitto: Liikkumismuistoja ja vanhoja leikkejä (28 sivua)

Tillanen, Sirpa (2013): Masentuneen vanhuksen ei lääkkeelliset auttamiskeinot. Metropolia Ammattikorkeakoulu, YAMK.

Toimintakeskus Talkoorenkaan Nostalgiaprojektin Muistelu -opas

Tarinatupa - Samtalskafé. Muistelemisesta voimavaroja itsenäiseen selviytymiseen. Loppuraportti. 2006. Raportti nro 5. Eläkeliitto ry.Helsinki.

Vertanen, Mira (2010): Muiston pysyvyys: ikääntyneen oman elämäntarinan löytäminen muistelemisen ja taiteen avulla. Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Tutkielma kertoo omaelämäkertatyöskentelystä taiteellisena, terapeuttisena ja muistoihin pohjautuvana; identiteetin muodostumisesta sekä siitä, kuinka taide voisi auttaa elämäntarinan löytämisessä.

Vuolle, Taru (2016): Muistojen tanssi: Luovaa liikettä muistellen muistisairaille. Opinnäyte Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintaterapian tutkinto-ohjelmassa. Työ sisältää Muistojen tanssi -toimintatuokion ja ohjekirjan.