Kirjavinkkejä

Vahvikkeen Kirjasto sisältää myös ryhmän ohjaamiseen liittyvää kirjallisuutta.

ENO-hanke: Työelämän sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot. Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) koordinoiman Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluvan valtakunnallisen verkostohankkeen tuotos, jota voi hyvin soveltaa myös ryhmätoimintaan (kuva >).

Haarni, Ilka & Fried, Suvi (2017): Keskustele elämäntaidoista. Ikäinstituutti, Elämäntaidot esiin-kampanja. Välineitä mielen hyvinvointia ja elämänymmärrystä koskevien keskustelujen käynnistämiseen ja ajatusten vaihtoon. Vihkossa kuvataan mm. kolme erilaista tapaa herätellä ihmisiä pohtimaan omia elämäntaitojaan:

  • elämäntaitojen bingolotto virittämään ja sanoittamaan keskustelua
  • elämäntaitojen puu kartoittamaan ja kokoamaan elämäntaitojen moninaista kirjoa
  • sekä elämänohjeen kiteyttäminen arjen huoneentauluksi muistuttamaan elämäntaidosta, jota haluaa vaalia tai vahvistaa

Haarni, Ilka & Fried, Suvi (2017): Mielen hyvinvointia miettimässä – Opas varttuneiden vertaisryhmille. Ikäinstituutti. 30 sivua. Sisältää mielen hyvinvointiin liittyviä keskusteluteemoja harjoituksineen.

Henriksson, Anna (2016): Vertaistukea ja toimijuutta ikääntyneiden omaishoidettavien ideakansio ja siihen liittyvä opinnäytetyö Omaishoidettavien vertaistuellinen ryhmätoiminta Riistavuoren palvelukeskuksessa. Tehty Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa.

Hiisijärvi, Seija, Heiskanen, Tuula & Blomberg, Kirsi (n. 2006): ELÄ! -työkalupakki vertaisryhmien ohjaajille on opas luovan vertaisryhmän päämääristä, periaatteista ja toimintatavoista. Tuula Heiskanen ja Seija Hiisijärvi ovat koonneet myös toisen oppaan: Vertaisryhmä ja sen ohjaaminen. Paniikkihäiriöyhdistys.

Hyyppä, Markku (2011): Elinvoimaa yhteisöstä.

Jämsén, Arja; Karppinen, Johanna & Pitkänen, Anna-Maija (toim.  2015): Rinnallakulkija - luovat menetelmät omaisten ryhmissä. Pohjois-Karjalan Muisti ry.

Kallio, Tarja (2004): Tunteiden paloa ja iloista mieltä -ryhmätoiminnan opas (55 sivua). Lahden Lähimmäispalvelu. Opas sisältää keskusteluvirikkeitä erilaisista teemoista kuten vanhoista suomalaisista elokuvista ja näyttelijöistä, merkkipäivistä: häät kautta aikojen jne. Mukana on myös erilaisia visailuja ja yleistietokysymyksiä sekä muistia harjoittavia tehtäviä ja materiaalia toimintatuokioihin.

Kaukkila, V. & Lehtonen, E. (2008): Ryhmästä enemmän – Käsikirja ryhmänohjaajan taitoja tarvitseville.  Suomen Mielenterveysseura.

Kerkkänen, Heikki (toimittanut 2014): Puhutaan kotoutumisesta. Ryhmänohjaajan opas. Väestöliiton Kotipuu. Opas on tehty maahanmuuttajatyötä varten, mutta se sisältää yleistä tietoa vertaisryhmätoiminnasta, tiedottamisesta, ohjaajan roolista, ryhmädynamiikasta ja mielen hyvinvoinnin vahvistamisesta.   (s.3-24, 40-46)

Kiviniemi, Koivuranta, Ulmanen & Yläinen (2008): Työkalupakki ryhmien ohjaamiseen. Linkkiprojekti, Sopimusvuori ry.

Laatikainen, T. (toim. 2010): Vertaistoiminta kannattaa. Asumispalvelusäätiö Aspa.

Leskinen, Eija (2010): Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön. PS-Kustannus. 
Kirjaan on koottu yli 250 harjoitusta, joita voi toteuttaa sellaisenaan tai soveltaa ryhmäläisten iän, ryhmän koon, harjoituksen tarkoituksen ja käytettävän ajan mukaan. Mukana on tutustumis-, keskittymis-, ryhmäytymis-, lämmittely- ja rentoutumisharjoituksia, toiminnallisia ideoita eri teemoista sekä vinkkejä palautteen antamiseen. Harjoitusten yhteydessä mainitaan harjoituksen kesto, toimintavaiheet ja muunteluvaihtoehtoja.

Levo, Tarja & Koskenmäki, Tapio (2017): Porukalla puhtia & vertaisuudesta voimaa Osa 1. Vapaaehtoisten vertaisryhmän perustaminen – ohjaajan opas. Eläkeliitto ry/TunneMieli-toiminta.

Levo, Tarja, Siltainsuu, Heini & Heini, Minna (2017): Porukalla puhtia & vertaisuudesta voimaa Osa 2. Harjoituksia mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen osana vertaisryhmätoimintaa. Eläkeliitto ry/TunneMieli-toiminta.

Niini, Ella; Launiainen, Helena & Suutari, Saini (toim. 2017): Neuvokkaat naiset® -ryhmätoiminnan käsikirja. Miina Sillanpään säätiö. Julkaisusarja B:43.

Niini, Ella; Suutari, Saini & Launiainen, Helena (toim. 2017): Neuvokkaiden naisten konstikokoelma. Miina Sillanpään Säätiön Julkaisusarja B:44.
Neuvokkaiden naisten kestävät konstit® -hankkeen (2015-2017) ryhmissä koottuja konsteja. Ryhmien osallistujat olivat pienituloisia ja yksinäisyyttä kokevia iäkkäitä naisia.

Ollila, Selja (2013): Ryhmätoiminta tehostetussa asumispalvelussa. Opinnäyte Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa.

Sajaniemi, Nina & Mäkelä, Jukka (2014): Ihminen voi hyvin joukossa. Teoksessa Uusitalo-Malmivaara, Lotta (toim.). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus. Soini, Anne.

Salonen, Mirva & Vähätalo, Päivi (2011): Ystäväpiiri-ryhmänohjaaminen vapaaehtoistyöntekijöiden näkökulmasta. Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa.   

Talkoorenkaan Nostalgia-projektin loppuraportissa kuvataan erilaisen ryhmätoiminnan käynnistämistä, organisointia ja tuloksia. Nostalgia-projekti oli kolmevuotinen vanhus- ja seniori-ikäisten yksinäisyydestä johtuvan syrjäytymisen kokemuksen ja masennuksen ehkäisyyn tarkoitettu hanke. Toiminta tuki vanhusten kotona asumista, lievensi yksinäisyyttä, vähensi masennusta ja edisti sosiaalisten suhteiden solmimista ja ylläpitoa. Projekti tuotti myös kurssimateriaalin Ryhmänohjauksen perusteet.

Avainsäätiön opas ja DVD: Arjen käytäntöjä – ikäihmiset. Malleja ja ideoita, jotka tukevat vuorovaikutusta sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on puheen tai ymmärtämisen haasteita. Käytännönläheisiä neuvoja, miten viestinnän sujuvuutta voidaan tukea kehonkielellä, kuvin, viittomin ja piirtämällä. Toimiva viestintä tukee osallisuutta. DVD ja opas soveltuvat ikäihmisten kanssa työskenteleville, omaisille, opiskelijoille ja vapaaehtoisille.

Eläkeliitto, Kotipirtti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ovat yhteistyönä tuottaneet tarinallisen ryhmätoiminnan menetelmästä kertovan oppaan Mun tarina - Sun tarina.

Ideoita osallistavien menetelmien käytöstä löytyy mm. kirjasta Osallistavat menetelmät - Tuki- ja virikeaineisto. KSL.

Kansalaisfoorumin Voimaa muistoista -oppimisohjelma. Leonie Hohenthal-Antinin & co kokoama Voimaa muistoista -oppimisaineisto on käytännöllinen, yhteisöllisen oppimisen periaatteita toteuttava kokonaisuus luovan muistelutyön sovelluksista ja työtavoista (mm. muistojen teatteri ja muistorasia) sukupolvia yhdistävään kulttuuri- ja senioritoimintaan. Luova muisteltutyö toimii eheyttävänä, terapeuttisena, voimaannuttavana ja sukupolvia yhdistävänä siltana erilaisissa kulttuuri- ja taideprosesseissa.

Oksanen, Sani & Seppälä, Terhi (2013): NÄPPÄRÄT MUMMOT. Harrasteryhmän merkitys sosiaaliseen aktiivisuuteen. Opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulun Sosiaalialan koulutusohjelmassa kuvaa harrasteryhmän merkitystä ikääntyneiden sosiaaliseen aktiivisuuteen sekä hahmottaa ryhmän erityispiirteitä ja sosiokulttuurista vanhuskäsitystä.