Haasteet

Tänne kerätään keinoja, joilla voi ratkaista ryhmän jäseniin ja resursseihin liittyviä haasteita.

 

RYHMÄN JÄSENIIN LIITTYVIÄ HAASTEITA JA NIIDEN RATKAISUJA

 • Ryhmän jäseniin liittyviä haasteita ovat mm. dominoivat, vetäytyvät ja ripustautuvat henkilöt
 • Ryhmän jäsenten kuntoon liittyviä haasteita ovat liikkumiseen, hienomotoriikkaan, näkö- ja kuuloaistiin sekä muistiin liittyvät ongelmat    Kuulonäkövammainen ryhmässä

Silloinkin, kun ryhmä koostuu samanhenkisistä ja samoista asioista kiinnostuneista henkilöistä, ohjaaja voi kokea vaativana erilaisten ihmisten tasapuolisen kohtelun ja jokaisen huomioon ottamisen. Tavoitteena on, että silloinkin, kun ohjaaja käyttää ns. osallistavia menetelmiä, osallistuja kokee osallistuvansa itse ja olevansa aidosti osallinen eikä olevansa osallistamisen kohteena eli osallistettu.
Seuraavassa esimerkki ryhmärooleista liikuntaryhmässä:

 • Johtaja
 • Kriitikko, ryhmän tunteiden ilmaisin, kapinoitsija
 • Kiittäjä, palautteen antaja, me-hengen luoja
 • Ujo, hiljainen, herkkä, avautuja
 • Ulkopuolinen sivullinen, erillinen tarkkailija
 • Dominoiva, puhelias
 • Hauskuuttaja, vitsiniekka
 • Myötäilijä
 • Hoivattava

(Pitkälä, Routasalo, Blomqvist & Mäntyranta: Ryhmäilmiöitä ikääntyneiden taide- ja virikeryhmissä. Teoksessa Pitkälä, K., Routasalo, P. & Blomqvist, L. (toim. 2007): Ikääntyneiden yksinäisyys. Taide- ja virikeryhmät psykososiaalisena kuntoutuksena. Tutkimusraportti 5. Vanhustyön keskusliitto. Sivu 91)

 

Muistisairaudet

Burakoff, Katja & Haapala, Peppi (2012): Kohdaten - Opas vuorovaikutukseen muistisairaan ihmisen kanssa. Tikoteekki. Oivalla vuorovaikutukseen -hanke. Papunet -verkkosivustolle on koottu työvälineitä muistisairaan ihmisen hyvään kohtaamiseen Sanat katoavat - löydä ihminen.

Käytä YouTubessa hakusanana Naomi Feil. Feil on kehittänyt Validaatio®-terapian haasteellisten vanhusten kohtaamiseen. Menetelmä soveltuu myös muistisairaille.

TunteVa® -vuorovaikutusmenetelmä on Suomessa Validaation pohjalta kehitetty menetelmä nimenomaan muistisairaiden henkilöiden kanssa käytettäväksi. Kirjallisuutta tästä menetelmästä.

 

RESURSSEIHIN LIITTYVIÄ HAASTEITA JA NIIDEN RATKAISUJA

Resursseihin liittyviä haasteita ovat mm. materiaalit (tylsyyden torjuntavälineet), tilat, välineet, henkilökohtaiset avustajat ja tulkit sekä liikkuminen.

Oikealla Laitilan kirjastoon tulostettua ja laminoitua materiaalia lainattavaksi Ystäväpiiri-ohjaajille ja muille ryhmiä ohjaaville kuin myös kotihoitoon, hoivakoteihin ja muihin tarpeisiin itseilmaisun ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tueksi.