Kirjallisuutta

Ajakainen, Sanna (2011): Valssia vanhuksille -projekti. Musiikin avulla työkaluja palvelutalossa asuvien vanhusten viriketoimintaan. Opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa. Sosiaalipedagoginen aikuistyö.

Bondarenko, Maria (2019): Pääsiäisriemua ja lintujen visertelyä. Raportti kevätkonsertista. Opinnäyte Savonia ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmassa.

Hyyppä, M. T. (2002): Elinvoimaa yhteisöstä: sosiaalinen pääoma ja terveys. Jyväskylä: Ps-kustannus.
Hyyppä, M. T. (2002). Kuorossa elämä pitenee. Teoksessa Ruuskanen, P. (toim.): Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi. Näkökulmia sosiaali- ja terveysaloille. PS-Kustannus. Keuruu.
Hyyppä, M. T. (2004). Kertyykö sosiaalisesta pääomasta terveyttä? Yhteiskuntapolitiikka, 69(4), 380–386.
Hyyppä. M. T. (2005). Me-hengen mahti. Jyväskylä: PS-kustannus.
Hyyppä, M. T. (2006). Kansanterveyttä kansalaisyhteisöstä. Kansanterveys, 10

Huhtala Marja & Kolmonen Hanna (2012): Musiikin käyttö pitkäaikaissairaiden ikäihmisten hoitotyössä. Opinnäytetyö Rovaniemen ammattikorkeakoulun terveys- ja liikunta-alalla.

Koskela, Mirja (2012): Musiikki terveyden edistäjänä ikääntyvien ja muistisairaiden hoitotyössä. Opinnäytetyö Rovaniemen ammattikorkeakoulun Terveyden edistämisen YAMK-tutkinto-ohjelmassa liittyen Ikäehyt-hankkeen työpakettiin ”Kuntoutus, taide ja kulttuuri seniori- ja vanhustyössä”.

Lilja-Viherlampi, Liisa-Maria (toim. 2013): CARE MUSIC. Sairaala- ja hoivamusiikkityö ammattina. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 158. Care Music – sairaala- ja hoivamusiikkityö ammattina oli hanke, jossa tutkittiin, kehitettiin ja edistettiin musiikkityötä hoidon ja hoivan toimintaympäristöissä. Kirja kertoo musiikin eteenpäin viemisestä yliopistollisessa keskussairaalassa ja vanhusten palvelutalossa. Julkaisu koostuu yhdeksästä artikkelista, joissa käsitellään sairaala- ja hoivamusiikkia: musiikin vaikuttavuustutkimuksia, ammatillisia kompetensseja ja opetussuunnitelmatyötä sekä toiminnan organisointia. Sisältää kokemuksia ja havainnointeja.

Meriläinen, Sari (2013): ”Pikkulintu riemuissaan lauleleepi onneaan” Kokemuksia seniorimuskaritoiminnasta. Opinnäytetyö Oulun seudun ammattikorkeakoulun Musiikin koulutusohjelmassa.

Partamies, Laura (2015): Musiikki muistojen ja kokemusten herättäjänä ikääntyneillä. Maisterintutkielma Jyväskylän yliopiston Musiikin laitoksella.

Peippo, Satu (2016): Musiikki ja muistisairaat. Toiminnallinen opinnäytetyö Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelmassa.

Rytky, Kaisa (2011): Musiikki työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden toimintakyvyn tukemisessa. Opinnäyte Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaalialan koulutusohjelmassa.

Sipola, Marjut & Tiikkainen, Outi (2014): Musiikki muistisairaiden hoitotyössä. Opinnäytetyö Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa.

Särkämö, Teppo; Laitinen, Sari; Numminen, Sari; Tervaniemi, Mari; Kurki, Merja & Rantanen, Pekka (2011): Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarja A:10. Helsinki: Vammalan Kirjapaino Oy.

Tiihonen, Jaana (2012): Musiikilla iloa muistisairaiden vanhusten arkeen. Opinnäyte Turun ammattikorkeakoulussa. Raportista löytää vinkkejä viulun ja sellon käyttöön sekä teemoista hengelliset laulut, kansanlaulut, viihdemusiikki, joulu ja Suomen itsenäisyys.  

Huotilainen, Minna & Peltonen, Leeni (2017) Tunne aivosi. Otava. Aivotutkija Minna Huotilainen ja toimittaja Leeni Peltonen kertovat pitkäkestoisesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin niiden henkilöiden elämäntapaa, joiden muisti, havaintokyky ja tarkkaavaisuus toimivat erinomaisesti vielä yli 80 vuotiaana. Tutkimuksessa nousi esille kolme harrastusta, jotka olivat tyypillisiä näille iäkkäille ihmisille. Ne olivat kortti- ja lautapelit, musiikki (kuorossa laulaminen, bändissä soittaminen, konserttikäynnit ja monenlaiset yhteismusisoinnit) sekä tanssiminen.

Voltti, Sofia (2020): Muistojen sävelet: Ikäihmisten kertomuksista soiviksi tarinoiksi. Opinnäyte Metropolia Ammattikorkeakoulun Musiikkipedagogitutkinnossa. Opinnäytetyössä haastateltiin ikäihmisiä ja kerättiin heiltä muistoja sekä tarinoita. Tarinat muokattiin lyyrisempään muotoon ja sävellettiin soiviksi.

Yhteinen sävel -tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti (2015) kotona asuvan muistisairaan teknologia-avusteisesta kuntoutuksesta. Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarja. Tulossa luettavaksi myös nettiin.