Raportti

Taide, kulttuuri, hyvinvointi – Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeessa toteutettiin 12 pilottihanketta, joissa luotiin uusia taiteeseen ja kulttuuriin pohjautuvia hyvinvointipalveluja ja kehitettiin kulttuuri-, sosiaali- ja terveyssektoreiden välistä yhteistyötä. Pilottien aiheita olivat kulttuurikaveri, taideapteekki ja kulttuurireseptit, kulttuurikaruselli K-65, ETT erikoistietotoimisto, kylille kulttuuria, sosiaalinen sirkus, voimauttava valokuva, koululaisten järjestämää musiikki- ja virkistystoimintaa ikäihmisten palvelutalon asukkaille, lavan taikaa, loistobussi, Loistavaa!

Tilaa taiteilija taloosi!

Tämä Anna-Mari Rosenlöfin kokoama ja Taiteen edistämiskeskuksen julkaisema Osaamispolku – kohtaamisia vanhustyössä -hankkeen tuotos sisältää taiteilijoiden kehittämiä palvelumalleja mielekkään arjen tueksi sekä kuvauksen yhteistyöstä hoitolaitoksen ja kansalaisopiston välillä. Julkaisun lopussa on vinkkejä sopivan taiteenlajin löytämiseksi, käytännön järjestelyjen hoitamiseksi taiteilijan tullessa taloon sekä muistilista hyvinvointityötä tekevälle taiteilijalle. Teos pohjautuu yhteistyöhön laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön käytäntöjä ja toimintamalleja

Taiteen edistämiskeskus kartoitti (2014), millaisia hyviä käytäntöjä, toiminta- ja rahoitusmalleja eri puolilla Suomea on syntynyt taiteen ammattilaisen työllistymiseksi vanhustyössä ja miten nämä mallit ovat jatkuneet hankkeiden jälkeen. Erityisesti etsittiin henkkeita, joilla on ollut jatkuvuutta kokeilujakson jälkeen ja toiminta on pystytty viemään osaksi rakenteita, siihen on sitouduttu ja toimintakulttuuria on pystytty muuttamaan.

Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa

Kirja kuvaa Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa Elämänkulku ja ikäpolvet -tutkimus- ja kehittämishanketta, joka toteutettiin Vanhustyön keskusliitossa vuosina 2011–2013. Hankkeessa pohdittiin tutkimuksen ja käytännön keinoin ikäpolvien välisiä suhteita ja niiden jännitteitä sekä mahdollisuuksia kaventaa ikäryhmien välisiä kuiluja. Tutkimusosuudessa kerättiin ja analysoitiin tietoa siitä, miten eri ikäpolvien ihmiset jäsentävät elämänkulkua ja omaa paikkaansa sukupolvien ketjussa sekä miten he suhtautuvat itseään nuorempiin ja vanhempiin ikäpolviin.

Kulttuurikuntouttajat

Hankkeessa luotiin paikallisiin resursseihin pohjautuva, tietoa ja toimintaa yhdistävä täydennyskoulutus sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. Hankkeen kolme keskeisintä tavoitetta olivat

Iloa ja voimaa tikutuksesta

Päivi Kuosmasen, Satu Pekkarisen ja Tuulikki Norrlinin kirjoittama raportti Tikutus-hankkeesta (2014).

Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin Muistelu-tikkua sekä rakennettiin muistelutyötä ja muistojen tallentamista helpottamaan nettipohjainen muisteluohjelma ”Tarinani" -työkalu. Samasta linkistä voi ladata myös ohjelman käyttöohjeet. 
 

Tuokiokin on tarkea

Virtuaalikymppi-hankkeessa, joka toteutettiin Itä-Suomessa vuosina 2009–2013, paneuduttiin heikkokuntoisten ikäihmisten kognitiiviseen ja sosiaaliseen aktivointiin teknologiavälitteisten palvelujen avulla. Tähän tarkoitukseen kehitettiin helppokäyttöinen laite, jota voidaan hyödyntää ikääntyneiden muistihäiriöisten ja -sairaiden voimavaralähtöisessä tukemisessa. Se suunniteltiin osin yhdessä heikkokuntoisten ikääntyneiden kanssa. Omaiset, hoitohenkilökunta ja tietotekniikan osaajat olivat mukana kehittämistyössä.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Hanna-Liisa Liikasen kirjoittama raportti Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia - ehdotus toiminta- ohjelmaksi 2010 - 2014 on Opetusministeriön julkaisuja 2010:1.
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelmaehdotuksen tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin ja taiteen keinoin sekä osallisuuden lisääminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Ohjelman kolme painopistealuetta ovat:

Omassa kodissa – omilla mausteilla

kirj. Sari Takala ja Mervi Rossi

Ikääntyvien maahanmuuttajien hoidon ja palvelujen kohtaamisesta sekä paluumuuttajavanhusten palvelutarpeista ja odotuksista seurakuntaa kohtaan.

Alueellinen yhteistoiminta ja verkostoituminen ovat avainsanoja suunniteltaessa ikääntyville maahanmuuttajille kohdennettuja palveluja.