Opinnäyte

Perehdytyskansio kulttuurityötä tekeville

Jatta Kurpan kirjoittama (2009) Perehdytyskansio kulttuurityötä ikäihmisten parissa tekeville on taiteilijoille ja kulttuurityöstä vastaavalle hoitohenkilökunnalle suunnattu perehdytyskansio. Se on koottu Rauman seudulla käynnissä olleen Kulttuurilaturin toiminnan avuksi. Kansio antaa toimintavinkkejä samankaltaiseen toimintaan ryhtyville sekä vinkkejä vastata mahdollisesti esiin nouseviin kysymyksiin. Näin työskentely helpottuu ja jokainen taho pystyy omalta kohdaltaan paremmin vastaamaan asiakkaan – tässä tapauksessa ikäihmisen – tarpeisiin.

Kulttuuripalveluiden tuottaminen

Minna Elorannan ja Tarja Järvisen opinnäytetyö Humanistisen ammattikorkeakoulun Kulttuurituotannon koulutusohjelmassa.

Kehittämistyö mallinsi, kuinka kuntouttavaa kulttuuripalvelua voidaan tuottaa ikääntyneille sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan välisenä yhteistyönä. Lähtökohtana oli asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen moniammatillisena ja poikkihallinnollisena, eli sosiokulttuurisena yhteistoimintana kunnan organisaatiossa.

Opinnäytetyön tilaaja oli Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut. Kehittämistyö vastasi kaupungin tunnustettuihin kehittämistarpeisiin:

Mummin kanssa - Lastenlasten ja isovanhempien vuorovaikutuksen tukeminen luovin toiminnallisin menetelmin

Aino-Liisa Turpeisen ja Elina Virtasen sosiaalialan opinnäytetyö, jossa tavoitteena oli lähentää sukupolvia toisiinsa tukemalla lastenlasten ja isovanhempien välistä vuorovaikutusta. Tytöille ja isoäideille perustettiin ryhmä, joka kokoontui neljä kertaa. Ryhmässä toteutettiin luovia toimintamuotoja, joita olivat kädentaidot, musiikki, draama ja kirjoittaminen. Näin edistettiin voimaantumista ja osallisuutta, ehkäistiin syrjäytymistä ja lisättiin hyvinvointia.

Viriketoiminnan ohjauskansio

Jonna Heimonen koosti (2006) Mitä minä tekisin? Viriketoiminnan ohjauskansion Fyysiset harjoitukset-osion fysioterapian opinnäytetyönään osana Arvo-projektia. Terveydenhoitajaopiskelijat Hanna-Riitta Tukiainen, Susan Puumalainen ja Hanna Pennanen tekivät kansioon kognitiivisia toimintoja painottavan osan.